Norske Lover
Home | Diskusjons Forum | Favorite Links

Welcome!

En Rimelig Juridisk Hjelp Her.

Gratis Juridisk Hjelp Fra Studenter.

Denne siden er beregnet paa vanlige folk som har vert uheldige og er truet med konkurs og/eller beslagleggelse av bolig og andre verdier fra "beslagkaate" advokater eller andre offentlige "smartinger" som truer vanlige menneskers rett til et normalt liv naar livsverket man har satset penger paa ikke greier aa dekke ens utgifter.
 
Husk at disse lovene som regel er like i de fleste land som f. eks. Danmark, Sverige og Norge. Ogsaa mange andre land har samme regelverk.

Viktige Regeler:
1. SKRIV ALDRI UNDER PA DOKUMENT SOM  GODKJENNER OVERDRAGELSE AV VERDIER!.
2. ALLTID FREMHEV AT DU GJOR HVA DU EVNER FOR AA BETALE GJELDEN.
3. TREKK ALLTID FREM DIN FORSORGERPLIKT NAR DET ER SNAKK OM TREKK.

Dekningsloven.
§ 2-7. Utlegg i lønnskrav m .m.
Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttete trekk med bedre prioritet.

Bortsett fra ved innfordring av krav som nevnt i § 2-8 første ledd bokstav a-d, kan utlegg i lønnskrav m v ikke tas dersom skyldneren gjør hva denne evner for å betale sine fordringshavere og heller ikke utilbørlig begunstiger noen av dem.

§ 2-8. Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav m v.

       Dersom det er gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme skyldner, og det som kan trekkes etter § 2-7 første ledd ikke er tilstrekkelig til å dekke alle kravene, har kravene prioritet som følger:

(a) krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt,
(b) krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling,
(c) krav på bøter,
(d) krav på skatt eller offentlig avgift,
(e) andre krav.

       Fortrinnsretten etter første ledd bokstavene a - d gjelder tilsvarende for ansvar for slike krav eller tilsvarende trekk.

       Dersom de krav som ikke kan dekkes samtidig er likt prioritert etter første og annet ledd, dekkes først det krav som det først ble gitt pålegg om trekk for. Dernest dekkes senere gitte pålegg så langt utleggsmuligheten rekker etter § 2-7 første ledd. Er det flere krav etter første ledd bokstav a som ikke kan dekkes, deles de forholdsmessig etter størrelsen av de enkelte bidrag hvis det ikke foreligger særlige forhold som gjør en annen fordelingsmåte rimelig.

       Namsmannen eller annen myndighet som beslutter trekk, skal av eget tiltak omgjøre allerede gitte trekkpålegg i den utstrekning dette er nødvendig etter denne paragrafen.

§ 2-10. Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig.

Dersom tvangsdekning ved tvangssalg eller tvangsbruk av fast eiendom, borettslagsandel eller leierett i fast eiendom (herunder aksje, andelsbrev, pantebrev eller annet atkomstdokument med tilknyttet leierett) vil medføre at skyldneren taper retten til nødvendig bolig for seg eller sin familie, kan tingretten på begjæring ved kjennelse bestemme at tvangsdekning bare kan gjennomføres hvis det blir skaffet skyldneren eller skyldnerens familie en annen bolig som med hensyn til beliggenhet, størrelse, pris og andre forhold tilfredsstiller rimelige krav. Ved konkurs kan retten fastsette en frist for å sette fram begjæring om erstatningsbolig. Ved tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven gjelder tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7.

§ 2-11. Skyldnerens lønnsinntekter m m under konkurs.

Inntekter av den art som er nevnt i § 2-7 og som tilfaller skyldneren under konkursen, kan trekkes inn i bomassen i den utstrekning de overstiger det som trengs for underhold av skyldneren og dennes husstand under hensyn til skyldnerens sannsynlige fremtidige inntekter. Beslagsretten kan begrenses hvor dette er rimelig på grunn av arbeidets art, de forhold som arbeidet er utført under, eller den tid konkursbehandlingen har pågått.

Husk at denne siden blir oppdatert med jevne mellomrom, saa folg med her.
 
Oppe til venstre finner du ogsaa en link "Diskusjons Forum". Klikk denne for aa legge inn komentarer og sporsmaal som du har, samt forslag til forbedring av dette tilbudet og andre meninger saa lenge de er i siviliserte former.
Der kan du ogsaa lese andres inlegg ved aa klikke paa linken "se alle innlegg her".

Ta Inkasso saken Selv...

myspace hit counter